Pro správné fungování webu je, ve vašem prohlížeči, nutné zapnout JavaScript

pozor, některé funkce jsou dostupné až po zaplacení

Všeobecné smluvní podmínky Pracovního tržiště

Poslední aktualizace: 7. dubna 2021

  1. Úvodní ustanovení
   1. Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se sídlem Lucemburská 2014/26, 130 00 Praha 3, IČO 279 17 169, registrovaný u Městského soudu v Praze, nadační rejstřík, oddíl N, vložka 645 („NFOZP“) je provozovatelem internetové stránky a poskytovatelem služeb na stránce www.pracovnitrziste.cz („Pracovní tržiště“).
   2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky („Všeobecné podmínky“) se vydávají za účelem zajištění řádného fungování pracovního portálu Pracovní tržiště založeného NFOZP výlučně pro podporu a zprostředkování práce osob se zdravotním postižením.
   3. Pracovní tržiště je služba („služba“), pomocí které mohou zaměstnavatelé („zaměstnavatel“) zveřejňovat své nabídky práce („nabídky práce“ nebo „pracovní inzeráty“), k tomuto účelu si vytvořit účet a uchazeči o práci („uchazeč“) mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat, případně si též vytvořit vlastní profil. Pro uchazeče je a bude služba poskytována zdarma. NFOZP zavádí Pilotní provoz Pracovního tržiště do 31. 8. 2021, v tomto časovém období bude služba poskytována zdarma pro všechny, tedy také pro zaměstnavatele. NFOZP si vyhrazuje právo termín ukončení pilotního provozu změnit.
   4. Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti NFOZP a třetích osob při poskytování a využívaní služeb Pracovního tržiště. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Pracovním tržištěm respektive NFOZP a jsou závazné pro všechny uživatele služeb na portálu Pracovní tržiště.
   5. Činností Pracovního tržiště respektive NFOZP není zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.
  2. Smluvní podmínky pro uchazeče
    1. Pracovní inzeráty nebo nabídky práce

     K využívání některých služeb poskytovaným uchazečům o práci se vyžaduje registrace na internetové stránce Pracovní tržiště. Registrace se uskuteční prostřednictvím vyplnění registračního formuláře. Úspěšným ukončením registrace si uchazeč vytvoří vlastní on-line účet („účet), který je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Uchazeč je povinen chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a neposkytovat jej třetím osobám. Uchazeč může svoji registraci kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Pracovnímu tržišti vyjádřením jeho vůle zrušit svoji registraci, nebo může svůj účet zrušit sám přímo pomocí aplikace na stránce Pracovní tržiště.

     Mezi služby poskytované uchazečům patří zejména možnost prostřednictvím Pracovního tržiště:

     • Odpovídat, resp. reagovat na zveřejněnou nabídku práce na Pracovním tržišti; tato služba je dostupná i nezaregistrovaným uchazečům.
     • Pokud je služba v nabídce, vytvořit si na Pracovním tržišti agenta k vyhledávání nabídek práce zveřejněných na Pracovním tržišti, který na základě vyhledávacích kritérií zadaných uchazečem posílá odpovídající pracovní nabídky na jím uvedenou e-mailovou adresu.
     • Uložit si a zpřístupnit/poskytnout životopis („Životopis“) v databázi životopisů Pracovního tržiště, a to prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na Pracovním tržišti. Pracovní tržiště respektive NFOZP si vyhrazuje právo upravit Životopis tak, aby byl v souladu se zvyklostmi a zažitými postupy k vyplňování formulářů. Pracovní tržiště respektive NFOZP si dále vyhrazuje právo nezpřístupňovat/neposkytovat anebo vymazat z databáze životopisů Životopis, který obsahuje nedostatečné informace k vyhledávání pracovních příležitostí nebo který podle jeho názoru obsahuje irelevantní informace nebo údaje, které nesouvisí s vyhledáváním pracovní příležitosti (např.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy atd.); o tomto rozhodnutí Pracovní tržiště respektive NFOZP informuje uchazeče, kterého se předmětný Životopis týká. K využívání této služby se vyžaduje registrace uchazeče na internetové stránce Pracovní tržiště. Souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami vyjadřujete souhlas s nakládáním s osobními údaji v Životopise uvedenými.
     • Nahrát, uložit si a zpřístupnit/poskytnout svoji fotografii („Fotografie“) prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na Pracovním tržišti. Akceptací těchto Všeobecných podmínek udělujete NFOZP svůj výslovný souhlas se zveřejněním své fotografie a prohlašujete, že souhlasíte, aby NFOZP takto zpracovával vaše osobní údaje. Souhlas se zveřejněním fotografie udělujete výlučně za účelem realizace nabízených služeb na webových stránkách Pracovní tržiště, a to na dobu neurčitou, resp. do okamžiku odvolání tohoto souhlasu.

     Pracovní inzeráty vytvářejí a poskytují třetí strany, nad kterými nemá NFOZP žádnou kontrolu. Tímto berete na vědomí a chápete, že NFOZP nemůže ovlivnit obsah pracovních inzerátů. Stejně tak NFOZP neodpovídá za odkazy na pracovní inzeráty nebo v nich uvedené i podmínky třetích stran, které se mohou vztahovat na uchazeče. . Pokud opustíte stránky Pracovního tržiště a rozhodnete se vstoupit na webové stránky třetí strany, přijímáte podmínky a ujednání stanovené příslušnou třetí stranou. S výjimkou určitých sponzorovaných, podporovaných nebo placených umístění jsou pracovní inzeráty uvedené na stránkách nebo odkazované ze stránek automaticky indexovány nebo zveřejňovány. NFOZP nemá žádnou povinnost prověřovat pracovní inzeráty ani zahrnovat pracovní inzeráty do výsledků vyhledávání nebo jiných nabídek a může kterýkoli pracovní inzerát ze svých stránek z jakéhokoli důvodu nebo i bezdůvodně vyloučit či odebrat.

     Nemůžeme potvrdit přesnost nebo úplnost jakékoli nabídky práce nebo jiných informací předložených jakýmkoli zaměstnavatelem nebo jiným uživatelem, včetně totožnosti tohoto zaměstnavatele nebo jiného uživatele. NFOZP nenese žádnou odpovědnost a zříká se veškeré odpovědnosti za obsah, přesnost, úplnost, zákonnost, spolehlivost a dostupnost jakýchkoli nabídek práce, stránek společnosti, prověřovacích otázek a odpovědí a hodnocení.

     Pracovní tržiště může upravit formát nabídek práce tak, aby se vám lépe četly na mobilním telefonu.

     Stránky Pracovního tržiště zobrazují pracovní inzeráty na základě kombinace nabídek zaměstnavatelů a relevance vyplývající z hledaných výrazů a dalších aktivit na stránkách Pracovního tržiště.

     Stránky Pracovního tržiště ani jejich obsah nesmíte používat jinak než pro nekomerční účely. Pro účely této kapitoly a Všeobecných podmínek budou veškeré výrazy jako „vy“ nebo „váš“ apod. znamenat vás, tedy jednotlivce či organizaci, který/která přistupuje k těmto stránkám jakožto uchazeč.

     NFOZP nemůže zaručit správnost obsahu inzerátu uvedeného v nabídce pracovních pozic.

    2. Životopisy a doporučené nabídky práce

     Vytvořením veřejného Životopisu prostřednictvím stránek žádáte Pracovní tržiště respektive NFOZP a dáváte mu povolení, aby zpřístupnil/o váš Životopis třetím stranám, např. zaměstnavatelům, u kterých se domnívá, že mohou mít o váš životopis zájem.

     Pokud na stránkách Pracovního tržiště vytvoříte nebo nahrajete Životopis, Pracovní tržiště vám může zobrazovat nabídky práce, které odpovídají obsahu vašeho Životopisu.

     Pracovní tržiště respektive NFOZP nenese odpovědnost a zříká se veškeré odpovědnosti za informace uvedené v Životopisu nebo žádosti, které zveřejníte, odešlete nebo obdržíte prostřednictvím stránek Pracovní tržiště. Pokud v takovém materiálu najdete nějakou nepřesnost, je vaší povinností tyto informace opravit nebo kontaktovat Pracovní tržiště, aby tak učinilo. Abychom chránili vaše soukromí, může vás Pracovní tržiště respektive NFOZP požádat, abyste v Životopisu skryli vaše kontaktní údaje, jako např. e-mailovou adresu, a nahradili je zástupným údajem.

     Pracovní tržiště respektive NFOZP vám také může automaticky zasílat doporučené nabídky práce na e-mailovou adresu, kterou jste použili k vytvoření účtu na Pracovním tržišti nebo k odpovědi na nabídku práce. Pracovní tržiště respektive NFOZP může tyto doporučené nabídky práce určit na základě různých faktorů, mimo jiné včetně všech informací, které o sobě zadáváte na stránkách (včetně vašeho Životopisu), vašeho vyhledávání na stránkách, nabídek práce, na které kliknete, nabídek práce, na které odpovíte, nebo materiálů, které v žádosti o zaměstnání poskytnete zaměstnavateli prostřednictvím stránek Pracovního tržiště.

    3. Odpovídání na nabídky práce na stránkách Pracovního tržiště

     Veškeré informace v Životopisu nebo žádosti, které odešlete prostřednictvím stránek Pracovního tržiště, včetně osobních údajů obsažených v Životopisu, žádosti nebo odpovědích na prověřovací otázky a v rámci hodnocení, podléhají těmto Všeobecným podmínkám a Zásadám ochrany soukromí Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

     Poskytnete-li zaměstnavateli informace (ať už ve formě žádosti, Životopisu, e-mailu nebo jinak), Pracovní tržiště respektive NFOZP nemá kontrolu nad tím, jak zaměstnavatel tyto informace používá a zpřístupňuje. Chcete-li zaměstnavatele požádat, aby takové informace odstranil, upravil nebo uchovával v důvěrnosti, musíte se s takovou žádostí obrátit přímo na příslušného zaměstnavatele.

     Pracovní tržiště může materiály vaší žádosti využít k určení, zda byste mohli mít o nabídku práce zájem, a může se na vás v souvislosti s takovou nabídkou práce obrátit. Pracovní tržiště respektive NFOZP může takové informace uchovávat, i když byla určitá nabídka práce uzavřena nebo již není na stránkách dostupná.

     V zájmu zachování kvality stránek a služeb může Pracovní tržiště dle vlastního uvážení nastavit limity, co se týče vašeho odpovídání na nabídky práce nebo používání jiných služeb Pracovního tržiště. Kromě toho, když dáte najevo zájem o nabídku práce prostřednictvím služby. Odpověď přes Pracovní tržiště nebo reagujete na událost náboru, zasíláte informace ve svém Životopisu, opravňujete NFOZP, aby tyto informace obsažené v žádosti zpřístupnil zaměstnavatelům inzerujícím příslušné nabídky práce.

     Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě odpovědi na nabídku práce na stránkách Pracovního tržiště vyjadřujete tím souhlas s tím, aby NFOZP provedl automatizované zpracování vaší žádosti, protože toto zpracování představuje zásadní součást této smlouvy. Dále souhlasíte s tím, že vaše žádost a veškeré odpovědi, které vám zašle zaměstnavatel (včetně oznámení o nabídce pracovního poměru) prostřednictvím služby Pracovní tržiště, budou zpracovány a analyzovány NFOZP podle této smlouvy a podle Zásad ochrany soukromí Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

     Když žádáte o zaměstnání pomocí funkce Odpověď přes Pracovní tržiště, Pracovní tržiště se vám pokusí zaslat vaši žádost na kontaktní údaje, které nám poskytl zaměstnavatel nebo jeho zástupce. Nemůžeme zaručit, že budou takové zprávy a žádosti doručeny, přijaty, zobrazeny či přečteny nebo že na ně bude někdo reagovat. Pracovní tržiště respektive NFOZP také nezaručuje, že jakýkoli zaměstnavatel obdrží takový Životopis nebo jinou žádost, bude na ně upozorněn, zobrazí si je, přečte si je nebo na ně bude reagovat, případně že při přenosu nebo ukládání dat nedojde k žádným chybám. Pracovní tržiště respektive NFOZP vás však upozorní, když nastane některá z výše uvedených událostí.

     Upozorňujeme, že platnost pracovních inzerátů může vypršet v mezidobí mezi tím, kdy odešlete svoji žádost, a kdy bude přijata. Pracovní tržiště respektive NFOZP nenese žádnou odpovědnost za vypršení platnosti pracovních inzerátů ani za doručování žádostí před vypršením platnosti určitého pracovního inzerátu.

     Kromě toho nemůžeme ručit za platnost kontaktních údajů, které nám byly poskytnuty zaměstnavateli. Nemůžeme také ručit za technické možnosti webů třetích stran, mimo jiné včetně ATS systémů. Pokud vám nevyhovuje odesílání žádostí nebo zpráv tímto způsobem nebo ukládání žádostí nebo zpráv ve službě Pracovního tržiště, nepoužívejte funkce Odpověď přes Pracovní tržiště a odesílejte své žádosti nebo zprávy přímo zaměstnavatelům jakoukoli jinou metodou, kterou si zvolíte, například přes veřejnou poštovní službu. Pokud nechcete zaslat žádost přes stránky Pracovního tržiště, můžete zaměstnavatele přímo kontaktovat a zeptat se ho na jiné způsoby zaslání žádosti. Používáním systému Odpověď přes Pracovní tržiště dáváte najevo, že plně souhlasíte s výše uvedeným.

     Používáním služby Pracovní tržiště vyjadřujete souhlas s tím, že Pracovní tržiště respektive NFOZP nenese odpovědnost za obsah formuláře žádosti, zprávy, otázky v průzkumech, posuzování schopností nebo formát či způsob doručení poskytované zaměstnavatelem a že Pracovní tržiště respektive NFOZP nezaručuje přijetí vaší žádosti zaměstnavatelem ani doručení zpráv od zaměstnavatele.

     Vezměte prosím na vědomí, že Pracovní tržiště respektive NFOZP nerozhoduje o kvalifikačních kritériích zaměstnavatelů. Pracovní tržiště respektive NFOZP nemůže zaručit, že zaměstnavatel žádost uchazeče o práci zváží nebo že o takové žádosti nějakým způsobem rozhodne.

     Pracovní tržiště respektive NFOZP může informovat uchazeče, že v jejich Životopisu nebo žádosti chybí některý požadavek, který zaměstnavatel uvedl v popisu pracovního místa. Takové informace jsou však poskytovány bez záruky a Pracovní tržiště respektive NFOZP nezaručuje, že aktualizace Životopisu povede k získání zaměstnání.

     Pracovní tržiště respektive NFOZP nezaručuje totožnost zaměstnavatele ani osob pracujících pro zaměstnavatele a uchazeče na to při odesílání žádosti o zaměstnání upozorňuje.

     Pracovní tržiště respektive NFOZP nemůže poskytnout žádné záruky, co se týče opatření zaměstnavatele v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při náboru či pohovorech. NFOZP doporučuje uchazečům, aby se řídili osvědčenými postupy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti doporučené Světovou zdravotnickou organizací nebo obdobnou institucí.

     Pracovní tržiště respektive NFOZP nezaručuje platnost nabídky práce a nabádá uchazeče, aby si ověřili platnost nabídky práce předtím, než podniknou potenciálně nežádoucí kroky týkající se jejich stávajícího zaměstnání. Za ověření přesnosti údajů o zaměstnavateli nebo nabídky práce nesou výhradní odpovědnost uchazeči.

     Vyhledáváte-li nabídky práce pomocí Pracovního tržiště a pokračujete-li odesláním žádosti ve vztahu k nabídce práce, a to včetně nabídek práce na webových stránkách třetích stran, Pracovní tržiště může navrhnout, abyste do žádosti zahrnuli informace z vašeho profilu na Pracovním tržišti. Vaší povinností je tyto návrhy před jejich přijetím a zahrnutím do žádosti zkontrolovat.

    4. Komunikace a další akce na stránkách

     Když si prohlížíte, odesíláte, ukládáte nebo přijímáte materiály (včetně nabídek práce, životopisů a zpráv) prostřednictvím stránek Pracovní tržiště, Pracovní tržiště respektive NFOZP může tyto materiály například použít pro analýzu dat, kontrolu kvality nebo pro vylepšení stránek nebo jakéhokoli jiného produktu nebo služby Pracovní tržiště (mimo jiné i za účelem zajištění lepších výsledků vyhledávání a dalších nabídek pro uchazeče a zaměstnavatele), a to jak automatizovanými prostředky, tak i jiným způsobem.

     Když si zaměstnavatel prohlíží, odesílá, ukládá nebo přijímá materiály prostřednictvím stránek, může vás Pracovní tržiště respektive NFOZP o takových činnostech informovat. Pracovní tržiště respektive NFOZP vás také může informovat o tom, že zaměstnavatel podnikl další kroky týkající se pracovního inzerátu, vašeho Životopisu nebo vaší žádosti.

    5. Plat, kariéra, nábor a další informace poskytované Pracovním tržištěm

     Pracovní tržiště může uživatelům poskytovat některé informace a obsah, které mají pouze orientační platnost. Pracovní tržiště respektive NFOZP může například u některých nabídek práce poskytovat údaje týkající se předpokládaných platů, počty odeslaných žádostí nebo pravděpodobnost, že dojde k určité události, např. že bude uchazeč pozván na pohovor. Tyto poskytované údaje jsou odhady uváděné pouze orientačně, jsou bez záruky a podléhají změnám a vykazují různou míru přesnosti.

     Upozorňujeme, že všechny údaje o platech jsou přibližné, protože vycházejí z různorodých informací poskytnutých třetími stranami. Tyto údaje jsou poskytovány uživatelům Pracovního tržiště pouze za účelem všeobecného srovnání. Ohledně skutečné výše platu byste se měli obrátit na zaměstnavatele.

     Podobně platí, že veškeré informace související s kariérou nebo náborem poskytované Pracovním tržištěm mají pouze orientační platnost a nemají být v žádném případě považovány za profesionální kariérní poradenství nebo personální služby. Tímto berete na vědomí, že Pracovní tržiště respektive NFOZP může poskytnout doporučení nebo informace týkající se osvědčených postupů, ale chápete, že v konečném důsledku nesete vlastní odpovědnost za určení způsobu, jak realizovat vaše hledání práce nebo hledání kandidátů. Dále berete na vědomí, že při poskytování takových kariérních nebo náborových příruček Pracovní tržiště respektive NFOZP nejedná jako pracovní agentura nebo personální společnost. Rovněž berete na vědomí, že nahlédnutím do takové kariérní nebo náborové příručky nebo jejím použitím nezískáváte záruku pracovního pohovoru, zaměstnání ani jistotu přijetí a přebíráte plnou zodpovědnost za používání těchto služeb nebo příruček.

     Pracovní tržiště respektive NFOZP vám jako uživateli webových stránek může příležitostně v rámci poskytování svých služeb zasílat e-maily týkající se kariérních nebo náborových příruček. Tyto e-maily mohou mimo jiné zahrnovat tipy k vylepšení vašeho Životopisu nebo efektivnímu využití Životopisu v procesu žádosti o nabízenou práci, obvykle kladené dotazy při pohovoru, následné kroky po odeslání žádosti a jak se připravit na novou práci poté, co ji získáte.

     Pracovní tržiště respektive NFOZP může v rámci služeb nabízet příležitost spolupracovat se třetími stranami, které někdy vystupují jako kariérní kouči nebo poradci jakéhokoli typu. Bez ohledu na způsob vaší interakce s těmito třetími stranami tímto berete na vědomí, že tyto třetí strany nejsou zaměstnanci Pracovního tržiště respektive NFOZP a že Pracovní tržiště respektive NFOZP nenese odpovědnost za obsah takových jednání. Těmto třetím stranám nesdělujte žádné informace, které považujete za důvěrné nebo soukromé. Pracovní tržiště respektive NFOZP nezaručuje kvalitu či efektivitu poradenství, doporučení nebo návodů, které od takových třetích stran obdržíte. Souhlasíte s tím, že v maximálním možném rozsahu povoleném právními předpisy, neponese Pracovní tržiště respektive NFOZP odpovědnost za žádné jednání, která byste vedli s takovými třetími stranami.

    6. Vaše údaje o uchazeči

     Jako uchazeč o zaměstnání provádíte na našich stránkách různé kroky. Například vyhledáváte nabídky práce a Pracovní tržiště respektive NFOZP zná a ukládá názvy pracovních pozic, které hledáte a na které kliknete, kde se tyto pracovní pozice nacházejí, obecné platové rozpětí nebo úroveň pracovních zkušeností týkající se nabídek práce, které si prohlížíte (pokud jsou v dané nabídce práce uvedeny), nabídky práce, na které reagujete, objem vaší aktivity nebo čas vaší poslední aktivity na stránkách a jiné. Přesně víte, o jaké údaje se jedná, protože jste osobou, která aktivitu podnikla, a údaje se týkají pouze vaší činnosti.

     Souhlasíte také s tím, že vás Pracovní tržiště respektive NFOZP může na základě této zjištěné aktivity kontaktovat jménem zaměstnavatele nebo samotné služby Pracovní tržiště. Upozorňujeme, že výše zmíněné kroky nezahrnují informace, které by vám mohly zasílat třetí strany.

     Pracovní tržiště respektive NFOZP smí sdílet všechny výše uvedené informace o vaší osobě, případně váš Životopis, pouze s těmi externími zaměstnavateli, které si vy sami pro tento účel vyberete. Rozhodné právo a řešení sporů

     Tato smlouva a jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo jakýmkoli způsobem související s těmito Všeobecnými podmínkami („spor“) se bude ve všech ohledech, mimo jiné včetně platnosti, výkladu a plnění této smlouvy, řídit zákony České republiky.

  3. Smluvní podmínky pro zaměstnavatele

   Následující podmínky se vztahují na všechny zaměstnavatele a jiné uživatele („zaměstnavatel“), kteří získávají přístup ke stránkám Pracovního tržiště nebo stránky používají způsobem zamýšleným pro jednotlivce nebo organizace, které svým jménem nebo jménem jiného subjektu, chtějí zveřejnit informace o volných pracovních pozicích nebo jiným způsobem dají najevo, že jsou připraveni nabízet pracovní příležitosti.

   1. Účty zaměstnavatelů

    Vytvořením účtu či stránky zaměstnavatele nebo zveřejněním nabídek práce inzerujících pracovní příležitosti nebo jiného obsahu souvisejícího se zaměstnáním na stránkách Pracovního tržiště včetně odkazů na webové stránky třetích stran, souhlasíte s tím, že se na vás vztahují tyto Všeobecné podmínky, Zásady ochrany soukromí NFOZP a Zásady používání souborů cookies NFOZP.

    Když vytváříte účet na Pracovním tržišti, může Pracovní tržiště respektive NFOZP požadovat, abyste ověřili svou totožnost, a tímto vyjadřujete souhlas s předáním svých identifikačních údajů NFOZP a rovněž souhlasíte s tím, že výhradní odpovědnost za použití nebo ztrátu takových údajů nese NFOZP. Tento proces nebude zahrnovat zachycení nebo uložení biometrické identifikace nebo biometrických identifikátorů.

    Pokud jste zaměstnavatelem, váš účet je určen pro podnikání a nikoli pro osobní potřebu. NFOZP nenese odpovědnost a odmítá veškerou odpovědnost za nevhodné nebo podvodné použití vašeho e-mailu třetí stranou.

   2. Služby pro zaměstnavatele

    Mezi služby poskytované zaměstnavatelům patří tzv. zveřejnění nabídky práce. Zaměstnavatel je po ukončení úspěšné registrace oprávněn zveřejnit na Pracovním tržišti nabídku práce, jež se zveřejňuje podle následujících pravidel:

    • zaměstnavatel sám zveřejní nabídku práce na stránce zaměstnavatele a určí její obsah, přičemž nabídka práce musí obsahovat alespoň Pracovním tržištěm stanovená kritéria;
    • Pracovní tržiště respektive NFOZP si vyhrazuje právo upravit nabídku práce tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a zavedenými postupy vyplňování formulářů na internetové stránce Pracovního tržiště (formální úprava);
    • dobu zveřejnění nabídky práce určuje zaměstnavatel. Pokud neurčí dobu kratší, bude nabídka práce smazána automaticky pod dvou měsících;
    • Pracovní tržiště si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo zrušit už zveřejněnou nabídku práce nebo pracovní nabídku, jež je v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami nebo dobrými mravy, v níž zaměstnavatel podmiňuje zprostředkování práce a/nebo přijetí do zaměstnání, resp. obdobného pracovního poměru, platbou manipulačního anebo jiného poplatku, která je neúplná nebo zavádějící nebo obsahuje nepravdivé údaje nebo z jiných důvodů snižuje úroveň služeb poskytovaných na Pracovním tržišti, s reklamním anebo marketingovým obsahem nebo informacemi o produktech nebo službách zaměstnavatele nebo třetí osoby, která může poškodit dobré jméno Pracovního tržiště nebo třetí osoby, která obsahuje pracovní příležitost probíhající formou MLM (multilevel marketing) anebo podomního prodeje.

    Pracovní tržiště umožňuje zaměstnavatelům chráněný přístup do databáze Životopisů. V odůvodněných případech, zejména v případě nových zaměstnavatelů, u kterých podle posouzení Pracovního tržiště existuje riziko zneužívání údajů uchazečů o práci uvedených v databázi Životopisů, je Pracovní tržiště respektive NFOZP oprávněn těmto zaměstnavatelům přístup do databáze omezit anebo odmítnout. Zaměstnavatel je oprávněn údaje o uchazečích získané z databáze Životopisů využívat výlučně k vyhledávání vhodného zaměstnance. Je to výhradně uchazeč, kdo určí konkrétní okruh Zaměstnavatelů, kterým bude jeho Životopis zpřístupněn.

    Jako zaměstnavatel souhlasíte rovněž s tím, že Pracovní tržiště respektive NFOZP může v rámci služeb pro uchazeče aktivovat svou funkci přenosu Odpověď přes Pracovní tržiště pro použití v souvislosti s vašimi nabídkami práce a že všichni uchazeči, kteří chtějí o takovou nabídku práce projevit zájem, tak mohou učinit prostřednictvím funkce Odpověď, přičemž Pracovní tržiště bude zasílat žádosti na e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete.

    Dále souhlasíte s tím, že Pracovní tržiště respektive NFOZP nenese odpovědnost za udržování nebo uchovávání materiálu obsažených v těchto žádostech a že odpovědnost za dodržování veškerých příslušných požadavků na uchovávání záznamů leží na vás.

    Používáním těchto nástrojů poskytujete informace Pracovnímu tržišti respektive NFOZP a žádáte nás a povolujete nám, abychom takové informace zpřístupnili příslušnému uchazeči.

    Dále souhlasíte s tím, že veškeré informace sdílené prostřednictvím Pracovního tržiště budou zpracovány a analyzovány v souladu s touto smlouvou a Zásadami ochrany soukromí NFOZP. Pracovní tržiště respektive NFOZP může tyto informace uchovávat bez ohledu na to, zda již bylo volné místo obsazeno.

    Nesete odpovědnost za obsah vašich e-mailů, formuláře žádosti, stránky společnosti, které vytvoříte, a nabídky práce, které zveřejníte, a rovněž za všechny zprávy, které odešlete pomocí funkce Odpověď nebo jinak, a souhlasíte s tím, že NFOZP není za takový obsah zodpovědný a zříká se veškeré odpovědnosti za něj, včetně toho, zda je tento obsah zákonný.

    Souhlasíte s tím, že Pracovní tržiště respektive NFOZP může odmítnout nebo odstranit jakoukoli nabídku práce, kteroukoli část stránky společnosti nebo jakékoli otázky pro uchazeče, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bezdůvodně.

    Pracovní tržiště respektive NFOZP dále nezaručuje doručení e-mailů, vaše přijetí e-mailů nebo žádostí od uchazečů, nebo že nebude docházet k chybám při přenosu nebo ukládání dat. V případě, že poskytnete nesprávné kontaktní informace, je vaší povinností je opravit, odpovídajícím způsobem reagovat nebo podniknout veškeré kroky nezbytné k ochraně soukromí uchazečů.

    Pracovní tržiště respektive NFOZP neověřuje totožnost žádných uchazečů, kteří se ucházejí o práci v reakci na vaši nabídku práce, a ani nezná motivaci pracovního uchazeče o zaslání žádosti k vaší nabídce práce, a tím tedy neposkytuje žádnou záruku, že kvalifikace nebo zájem uchazeče budou odpovídat vaší nabídce práce.

    NFOZP, jeho zástupce, přidružené subjekty a poskytovatele licence odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za všechny nároky třetích stran nebo závazky vůči nim (mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývající z jakékoli vámi vytvořené stránky společnosti nebo nabídky práce či otázek v průzkumech (nebo odpovědí na ně), které jste zveřejnili, nebo jakékoli vámi zaslané zprávy (včetně dotazů pro uchazeče obsažených v některém z výše uvedených).

    Když si prohlížíte, odesíláte, ukládáte nebo přijímáte materiály (včetně nabídek práce, životopisů a zpráv) prostřednictvím stránek Pracovního tržiště, NFOZP může tyto materiály například použít pro analýzu dat, kontrolu kvality nebo pro vylepšení stránek nebo jakéhokoli jiného produktu nebo služby (mimo jiné i za účelem zajištění lepších výsledků vyhledávání a dalších nabídek pro uchazeče a zaměstnavatele), a to jak automatizovanými prostředky, tak i jiným způsobem. Když si prohlížíte, odesíláte, ukládáte nebo přijímáte materiály prostřednictvím stránek, nebo když stránky prostě použijete nebo navštívíte, může Pracovní tržiště respektive NFOZP informovat uchazeče o tom, že jste podnikli určité kroky, např. týkající se pracovního inzerátu, Životopisu uchazeče nebo žádosti, jako je pozastavení nebo uzavření pracovního inzerátu, a jiné, a vy tímto souhlasíte s tím, že Pracovní tržiště respektive NFOZP může takové kroky podnikat.

   3. Plat, odpovědi a další informace poskytované službou Pracovní tržiště

    Služba Pracovní tržiště může uživatelům poskytovat některé informace a obsah, které mají pouze orientační platnost. Služba Pracovní tržiště může například poskytnout uchazečům údaje týkající se odhadovaného platu pro určitou nabídku práce nebo vám může poskytnout odhadovaný počet odpovědí na vaši nabídku práce. Tyto poskytnuté údaje jsou odhady uváděné pouze orientačně, podléhají změnám a vykazují různou míru přesnosti.

    Pracovní tržiště může také uvést odhady platů na jiných stránkách než u nabídek práce na našich stránkách. Upozorňujeme, že všechny údaje o platech jsou přibližné, protože vycházejí z různorodých informací poskytnutých třetími stranami. Tyto údaje jsou poskytovány uživatelům služby Pracovní tržiště pouze za účelem všeobecného srovnání.

    Pracovní tržiště může také poskytovat informace týkající se zobrazení vašeho pracovního inzerátu. Tyto číselné údaje jsou poskytovány pouze pro informativní účely a mohou se kdykoli změnit. Pracovní tržiště respektive NFOZP tudíž nezaručuje jejich přesnost a vyhrazuje si právo kdykoli metodu měření takových číselných údajů změnit.

   4. Komunikace přes službu Pracovní tržiště

    Můžete také obdržet zprávy, e-maily nebo e-mailová oznámení odpovídající vaší nebo uchazečově aktivitě na stránkách Pracovní tržiště nebo jejich prostřednictvím. Takové zprávy či oznámení jsou ve všech případech poskytovány pouze jako laskavost a nelze se na ně spoléhat. Například chcete-li s uchazečem uskutečnit pohovor, nesete odpovědnost za následné samostatné kroky ve spolupráci s uchazečem, abyste zajistili, že uchazeč o pohovoru ví, a nesmíte se spoléhat na oznámení z Pracovního tržiště.

    Tímto berete na vědomí, že Pracovní tržiště pouze poskytuje možnost komunikovat uchazeči prostřednictvím služeb, které mohou nabízet poskytovatelé z řad třetích stran. NFOZP není účastníkem kontaktů, pohovorů ani stranou ujednání, která spolu s uchazeči sjednáte

   5. Stránky zaměstnavatele

    Když zveřejníte pracovní inzerát přímo ve službě Pracovní tržiště, pak pro vás může Pracovní tržiště automaticky vygenerovat stránku zaměstnavatele. Tímto berete na vědomí, že Pracovní tržiště může o vás/vaší společnosti na stránce zaměstnavatele zobrazovat v souladu s obecně platnými právními předpisy veřejně přístupné informace. Tímto Pracovnímu tržišti respektive NFOZP udělujete oprávnění zaregistrovat takovou stránku zaměstnavatele vaším jménem. Taková stránka vám umožní upravovat a přidávat informace na stránku zaměstnavatele.

    Stránky zaměstnavatele umožňují publikovat uživatelský obsah. Pracovní tržiště může na vaši stránku zaměstnavatele také umístit všechny vaše pracovní inzeráty zveřejněné přímo na Pracovním tržišti.

    Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za veškerý obsah, který upravujete nebo umístíte na stránku zaměstnavatele, bez ohledu na to, zda byl vygenerován vámi nebo vaším jménem. Takový obsah zahrnuje mimo jiné vámi poskytnuté fotografie či videa a webové stránky třetích stran dostupné prostřednictvím obsahu, který umístíte na stránku společnosti.

   6. Rozhodné právo a řešení sporů

    Tato smlouva a jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo jakýmkoli způsobem související s těmito Všeobecnými podmínkami („spor“) se bude ve všech ohledech, mimo jiné včetně platnosti, výkladu a plnění této smlouvy, řídit zákony České republiky.